GENERELLE AVTALE - OG BESTILLINGSVILKÅR FOR CARAVELLE TOURS AS

Lasse Bakke

Bekreftelse av bestilling
Våre tilbud er bindende for det tidsrom som er angitt i tilbudet med de begrensninger som følger av nærværende generelle avtale- og bestillingsvilkår.
Gyldig avtale ansees ikke sluttet før det foreligger skriftlig bekreftelse på tilbudet.
Betalingsvilkår - Depositum
3 uker etter inngåelsen av avtale mellom Caravelle Tours AS og Kunden forfaller depositumet til betaling. Depositumet skal minimum utgjøre 20% av det totale tilbudet. Caravelle -Tours AS forbeholder seg retten til å kunne kreve høyere depositum dersom særskilte forhold gjør seg gjeldende.
Innbetalt depositum refunderes ikke ved kundens avbestilling av reisen. Dersom det er innbetalt depositum utover 20% vil det overskytende refunderes dersom Caravelle Tours kostnader ved avbestillingen ikke overstiger innbetalt depositum.
Restbeløpet forfaller til betaling senest ved reisens første dag.
Bestilling av flybilletter
Senest 5 uker før avreise skal Kunden innlevere komplette navnelister over deltagere. Dersom navnelistene ikke er Caravelle Tours i hende innen nevnte frist forbeholder selskapet seg retten til å heve avtalen. Depositumet vil i så fall tilfalle Caravelle Tours AS i samsvar med denne avtales punkt 2.
Etter at navnelister er overlevert Caravelle Tours kan disse fritt endres frem til billettutstedelse.
Billetter utstedes senest fire uker før avreise. Etter at billetter er utstedt kan navnet på reisende kun endres i den grad flyselskapet tillater dette. Dersom dette utløser gebyrer hos flyselskapet aksepterer Kunden å dekke disse.
Etter billettutstedelse gis det ingen refusjon ved endringer i eller evt. avbestilling av billettene.
Forbehold om prisendringer og endringer av avreisetider
Caravelle Tours forbeholder seg retten til å endre prisen dersom det skjer endringer transportkostnader, valutakurs eller andre forhold utenfor Caravelle Tours’ kontroll.
De flytider som er oppgitt i tilbudet er foreløpige og kan endres av flyselskapet. Caravelle Tours påtar seg intet ansvar for tap som følger av dette.
Innkvartering
Kunden vil kunne endre reservasjoner for innkvartering i henhold til hotellets regler for reservasjoner.
Disse vil bli opplyst til Kunden når bestilling foreligger.
Forsikring
Den enkelte reisende må selv tegne reise-/avbestillingsforsikring gjennom sitt forsikringsselskap. Caravelle Tours anbefaler alle sine kunder å gjøre dette.
Caravelle Tours ansvar
Caravelle Tours opptrer kun som tilrettelegger av reisen og som agent for sine leverandører. Caravelle Tours har som sådan intet ansvar for de valgte leverandørers oppfyllelse av sine forpliktelser og er ikke ansvarlig for skade eller tap som måtte oppstå under reisens avvikling.
Streik, lock-out, blokade eller ande forhold som partene ikke rår over, som f.eks. brann, eksplosjon, m.v., opptøyer, krig eller inngrep av offentlige myndigheter, fritar Caravelle Tours fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller under slike forhold plikten til å betale taps- eller skadeserstatning. Caravelle Tours forholder seg til en hver tid til gjeldende lover i pakkereiseloven.

Caravelle-Tours AS tar sitt samfunnsansvar og støtter solcelleprosjektet til Landsbyfadder, en veldedlig organisasjon som donerer solcellepaneler til fattige landsbyer i Rwanda. Les mer om prosjektet her: Landsbyfadder.no

© Copyright 2022 - Caravelle-Tours AS - All Rights Reserved

Adresse:
Tor Sørnes Vei 19,
1523 Moss

Telefon:
+47 69 25 19 10

E-post:
post@caravelle-tours.no

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram